Privacyverklaring

Polska Travel Polska Travel, gevestigd aan Mgr. Bekkersstraat 22 A, 6836 HK  Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens            : www.polska.nl
 • Adres                               : Mgr. Bekkersstraat 22 A, 6836 HK  Arnhem
 • Telefoon                          : 026 3203333
 • Co Hessing is de Functionaris Gegevensbescherming van Polska Travel
 • Hij is te bereiken via info@polska.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Polska Travel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Geen Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polska.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Polska Travel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Om goederen en diensten bij je af te leveren

Polska Travel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Polska Travel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Polska Travel) tussen zit. Polska Travel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, Exchange 2013 en voor de facturatie Exact Online.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Polska Travel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens         : 7 jaar conform eisen belastingdienst    (facturering gegeven)
 • Personalia                       : 7 jaar conform eisen belastingdienst   (facturering gegeven)                        
 • Adres                              : 7 jaar conform eisen belastingdienst   (facturering gegeven)
 • Overige gegevens          : maximaal 3 maanden na afloop van reis 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Polska Travel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Polska Travel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Polska Travel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@polska.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Polska Travel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Polska Travel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice