Reisvoorwaarden

Artikel 1, lid 1Inleidende bepaling

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisatie zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden georganiseerde reis die een overnachting of periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer; 2) verblijf; 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

Eigen vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

 1.  reiziger:
 2.  de wederpartij van de reisorganisator, of
 3.  degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
 4.  degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze reisvoorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

Artikel 1, lid 2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoerreizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Artikel 1, lid 3

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden voor zover van toepassing, incl. BTW.

 Artikel 2, lid 1Totstandkoming/inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
 2. Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er voor de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Artikel 2, lid 2

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kantooruren na aanvaarding te gebeuren onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

Artikel 2, lid 3

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeld de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 2, lid 4

De reiziger verstrekt voor of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle benodigde gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2, lid 5

Degene die, namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 6

Indien de overeengekomen reis is opgenomen in de publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

Artikel 2, lid 7

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier  alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt. Zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

Artikel 2, lid 8

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3, lid 1Betaling

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In geval van eigen vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom. In geval van eigen vervoerreizen naar bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans, campingplaatsen bedraagt de aanbetaling 30% van de reissom.

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator mag de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. In dat geval zijn de bepalingen van art. 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3

Indien de reisovereenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 Artikel 4, lid 1Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Inbegrepen zijn de diensten en voorzieningen die in de publicatie worden vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per party worden geheven en variëren naar gelang de grootte van de party en reserveringskosten die kunnen variëren.

Artikel 4, lid 2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4, lid 3

Zolang niet de gehele reissom is voldaan heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (incl. brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

Artikel 4, lid 4

 1.  In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal de reisorganisator na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf 4 weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.
 2.  In afwijking van het sub a bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen of extreme verhoging van de vervoerskosten kan de reisorganisator tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. ANVR en Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie sprake is.

Artikel 4, lid 5

De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom af te wijzen. Hij moet van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5, lid 1Informatie

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse Nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 5, lid 3

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle vereisten voldoend paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4

Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering.

Artikel 6Reisbescheiden

De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft meldt hij dit onverwijld.

Artikel 7, lid 1Wijzigingen door de reiziger

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger om wijzigingen vragen. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad €  30,– per boeking te voldoen.

Artikel 7, lid 2

Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger direct worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is art. 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 8, lid 1In-de-plaats stelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 2. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor het vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen kunnen worden verricht.

Artikel 8, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigingskosten en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9, lid 1Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
 2. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
 3. bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
 4. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de   5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
 5. bij annulering vanaf de   5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
 6. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

In afwijking van het voorgaande gelden de annuleringsbepalingen van de accommodatie verschaffer bij eigen vervoerreizen naar bungalows, appartementen, zeiljachten en stacaravans.

Artikel 9, lid 2

De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in lid 1 te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade (geleden verlies en gederfde winst) in rekening brengen.

Artikel 9, lid 3

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaats stelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

 Artikel 9, lid 4

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10Opzegging door reisorganisator

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 11, lid 1Wijziging door reisorganisator

De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. Deze deelt hij binnen 72 uur aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Als de wijziging een of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

Artikel 11, lid 2

In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

1) de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming

2) de aard en klasse van de accommodatie

3) de faciliteiten die de accommodatie biedt.

Artikel 11, lid 3

De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen moet dit binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar te maken. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en wel binnen 72 uur na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op een teruggave van een evenredig deel daarvan.

Artikel 11, lid 4

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger, noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 11, lid 5

 1. indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan art. 13.
 2. indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn verstrekt de reisorganisator de reizigers een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

Artikel 11, lid 6

De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is.

Artikel 12, lid 1Aansprakelijkheid en overmacht

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17, lid 1

Artikel 12, lid 3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen is de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt omdat:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger, of
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 12, lid 4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13, lid 1Hulp en bijstand

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 13, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht en voor de reiziger uit o.a. extra verblijf- en repatriëringkosten.

 Artikel 14, lid 1: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisatie

Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. De reisorganisator is evenmin aansprakelijkheid indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 14, lid 2

Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

Artikel 14, lid 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 14, lid 4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15, lid 1: Verplichtingen reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 15, lid 2

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 15, lid 3

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in art. 17 lid 1 te voldoen.

Artikel 15, lid 4

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 16: Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

 Artikel 17, lid 1: Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Artikel 17, lid 2

Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.

Artikel 18, lid 1Geschillen

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst, tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum), het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

De commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 18, lid 2

Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Alle vorderingsrechten vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).